Sitting on Clouds' Soundtrack

WarioWare Gold

Release DateJuly 27, 2018
ComposersYasuhisa Baba, Daichi Aoki, Kazuki Komai, Daichi Ishihara, Yoshiaka Kimura, Kanji Hirao, Shingo Kataoka, Fumihiro Isobe
PublishersNintendo
PlatformsNintendo 3DS
SeriesWario
WarioWare Gold Original Soundtrack (GAMERIP)