Sitting on Clouds' Soundtrack

Bayonetta 2

Release DateSeptember 20, 2014
ComposersMasami Ueda, Naofume Harada, Hiroshi Yamaguchi, Norihiko Hibino, Takahiro Izutani, Satoshi Igarashi, Hitomi Hurokawa, Takayasu Sodeoka, Rei Kondoh, Naoto Tanaka
PublishersNintendo
PlatformsNintendo Wii U, Nintendo Switch
SeriesBayonetta
Vol. 28: Bayonetta ♪ Super Smash Bros. Ultimate Expanded Soundtrack
BAYONETTA 2 ORIGINAL SOUNDTRACK